การฝึกอบรมออนไลน์

หลักสูตร : การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google sites

เริ่มแรกให้นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ E-learning ได้จากคู่มือนักเรียน Student Guide บนระบบ

**เมื่อเริ่มเข้าเรียนเนื้อหาบน E-learning ให้เข้าเรียนดังนี้**

1.เข้ากระดานข่าว -> เพื่อดูว่าครูผู้สอนชี้แจงงานในสัปดาห์นั้นไว้อย่างไร

2.ปัญหาประจำสัปดาห์ -> เข้าไปรับปัญหาเพื่อนำมาศึกษาหาทางแก้ปัญหานั้นๆ 

3.เข้ากระดานสนทนา

   แบ่งกลุ่มการทำงาน และชี้แจงสมาชิกในกลุ่ม พร้อมระบุบทบาทหน้าที่บนกระดานสนทนา

4.เนื้อหาบทเรียน -> ครูผู้สอนจะทำเนื้อหาบทเรียนไว้ให้ดังนี้

   4.1 เนื้อหาบทเรียนเป็นไฟล์ PDF นักเรียนสามารถ save ไฟล์เพื่อนำไปอ่าน หรือเปิดอ่านได้ทันที

   4.2 เนื้อหาเป็น YouTube นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ โดยเสียบหูฟัง ไม่ให้เสียงรบกวนผู้อื่น

   4.3 link ที่เกี่ยวข้อง ที่ครูเตรียมไว้ให้ นักเรียนสามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้

   4.4 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เมนูหลักทางด้านขวามือจะมี link to ... เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สามารถคลิก เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

   4.5 นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ครูผู้สอนเตรียมไว้ให้ ได้จากระบบ internet

5.ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย บนกระดานสนทนา 

หมายเหตุ ระหว่างการทำงานหากมีข้อสงสัยให้โพสถามบนกระดานสนทนา


การแบ่งกลุ่ม และ การกำหนดบทบาทหน้าที่สมาชิก

นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

โดยบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) หัวหน้ากลุ่ม

-ทำหน้าที่อ่านทำความเข้าใจกิจกรรมที่ได้รับ

-แบ่งหน้าที่การทำงานภายในกลุ่ม

-ดูแลความเรียบร้อยในภายในกลุ่มให้ดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น

-ควบคุมเวลาในการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม ให้ได้ผลงานส่งตามเวลา

-รับผิดชอบในการส่งงานทุกครั้งที่เข้าเรียน

-โพส ข้อคำถาม ข้อสงสัย บนกระดานสนทนา

2) เลขา

-โพสชื่อกลุ่ม ชื่อสมาชิก หน้าที่แต่ละคน บนกระดานสนทนา

-ทำหน้าที่กระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มแสวงหาความรู้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนา

-ช่วยหัวหน้ากลุ่มทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-ช่วยหัวหน้ากลุ่ม ควบคุมระยะเวลาในการทำงานของกลุ่ม

-โพส ข้อคำถาม ข้อสงสัย บนกระดานสนทนา

3) สมาชิก

-ให้ความร่วมมือในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้กลุ่มมีงานส่งตามเวลา และตามเป้าหมาย

-ช่วยหารายละเอียดเพื่อเติมเต็มความรู้ของกลุ่ม และคอยตรวจสอบความถูกต้องของความรู้

-แนะนำแหล่งความรู้ต่างๆ ให้กับกลุ่ม

-โพส ข้อคำถาม ข้อสงสัย บนกระดานสนทนา

 

ชื่อกลุ่ม ......................................

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม

1. หัวหน้ากลุ่ม  คือ ...................................................................

2. เลขา คือ ............................................

3. สมาชิก คือ .....................................................

(เขียน :  ชื่อ-สกุล / ชั้น / เลขที่)

หมายเหตุ หลังจากนี้ ให้เริ่มกิจกรรมตามเนื้อหาประจำสัปดาห์

หากมีข้อสงสัยให้โพสคำถามในกระดานสนทนาของกลุ่ม
     1.ชี้แจงบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนบนระบบอีเลิร์นนิ่ง การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การทำงานร่วมกันบนระบบ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน การประเมินผล การส่งงาน

     2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

     3.ทบทวนเนื้อหาเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
        โครงสร้างการตัดสินใจ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
        3.1 โครงสร้างแบบมีทางเลือก
             - โครงสร้างแบบมีทางเลือก มีคำสั่งเงื่อนไข
if , if else และ if else if  เป็นต้น

        3.2 โครงสร้างแแบบทำซ้ำ
             - โครงสร้างแบบทำซ้ำ มีคำสั่ง for , while , do while 

     การแก้ไขปัญหาแบบมีทางเลือก ด้วยเงื่อนไข if เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานตามคำสั่งที่โจทย์กำหนด ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะออกจากการทำงาน

     คำสั่ง if…else  คล้ายกับคำสั่ง if แบบทางเดียว เพียงแต่เพิ่มทางเลือกเข้ามา ใช้ในกรณีที่เราต้องการให้มีทางเลือก 2 ทางให้ประมวลผล คือ ทางเลือกที่เงื่อนไขเป็นจริง และเงื่อนไขที่เป็นเท็จ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานตามประโยคคำสั่งภายในวงเล็บปีกกา แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานใต้คำสั่ง else

     คำสั่ง else if ใช้กรณีที่มีเงื่อนไขซ้อนกันหลายๆ เงื่อนไข จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขจากบนลงล่าง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำงานตามเงื่อนไข แล้วออกจากการทำงาน ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จทั้งหมดจึงจะทำงานในคำสั่งใต้ else


     คำสั่ง while จะตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงก็จะทำงานซ้ำต่อไป จนกระทั่งเงื่อนไขที่เปรียบเทียบนั้นเป็นเท็จ จึงออกจากการทำงาน     

     คำสั่ง do -while จะทำงาน 1 รอบก่อนเสมอ แล้วถึงตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำงานซ้ำต่อไป จนกระทั่งเงื่อนไขที่เปรียบเทียบนั้นเป็นเท็จ จึงหยุดการทำงาน


     คำสั่ง for เป็นข้อคำสั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำ ๆ กัน ตามจำนวนรอบที่กำหนดเป็นการกำหนดค่าล่วงหน้าให้กับโปรแกรม เนื่องจากเราจะรู้จำนวนรอบการทำงานที่แน่นอน โดยกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรจากนั้น ให้ตัวแปรทำการปรับปรุงค่าเพื่อวนรอบการทำงานกลับมาทดสอบค่าตามเงื่อนไขที่กำหนด จนจบค่าสุดท้ายที่ตั้งไว้จึงหยุดการทำงาน ควรใช้คำสั่ง  for  ในกรณีที่ทราบจำนวนรอบของการทำงาน